Privacybeleid

Privacyverklaring Willem Hooft Foundation

De Willem Hooft Foundation verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van de Willem Hooft Foundation. Deze Privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

De Willem Hooft Foundation gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

De Willem Hooft Foundation is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG.

De Willem Hooft Foundation vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar donateurs en aanvragers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp stelt. Je kunt jouw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt De Willem Hooft Foundation jouw persoonsgegevens?

De Willem Hooft Foundation verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • Het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, hulpaanvragers- en overige) overeenkomsten.
 • Het voeren van de donateurs-administratie;
 • Het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, fondsenwervingsdoeleinden;
 • Het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • Het aangaan van een samenwerking met partners voor het bereiken van onze missie;
 • Het aangaan van samenwerking met derde partijen;
 • Het archiveren en registeren van de fondsenwervingsacties waarvan de opbrengsten naar de Willem Hooft Foundation gaan;
 • Het archiveren, registeren en behandelen van informatie- en/of beeldmateriaal dat aan de Willem Hooft Foundation is verstrekt ten behoeve van publiciteit voor de Willem Hooft Foundation;
 • Onze bedrijfsvoering;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

De Willem Hooft Foundation verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang (zie de bovenstaande doeleinden) van de Willem Hooft Foundation. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt de Willem Hooft Foundation jouw persoonsgegevens niet zonder jouw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Willem Hooft Foundation?

 1. NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats);
 2. Bankrekeningnummer (IBAN);
 3. Telefoonnummer;
 4. Geboortedatum;
 5. Geslacht;
 6. E-mailadres;
 7. Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons).
 8. Interactiegegevens op sociale media (bijvoorbeeld als je een vraag stelt waarbij wij je kunnen helpen).

De Willem Hooft Foundation verzamelt (persoons)gegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ontvangt de Willem Hooft Foundation ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

De Willem Hooft Foundation biedt een nieuwsbrief aan waarmee geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze foundation en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Indien wij je een e-mail sturen naar aanleiding van een actie die we hebben gedaan verzoeken wij je alsnog om uitdrukkelijke toestemming. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt de Willem Hooft Foundation voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

De Willem Hooft Foundation gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De Willem Hooft Foundation neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De Willem Hooft Foundation deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van de Willem Hooft Foundation kunnen zakelijke dienstverleners (“verwerkers”) ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De Willem Hooft Foundation maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in deze Privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De Willem Hooft Foundation kan jouw (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

De Willem Hooft Foundation verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

De Willem Hooft Foundation bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt je jouw gegevens inzien of verwijderen?

Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de Willem Hooft Foundation. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover de Willem Hooft Foundation nog aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om jouw identiteit te controleren. Het is van belang dat je, indien je een kopie van jouw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN en het document identificatienummer zwart (of anderszins onleesbaar voor de Willem Hooft Foundation) maakt.

Stuur jouw verzoek naar:

De Willem Hooft Foundation
Jeroen Boschlaan 51
3055 NN Rotterdam

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de Willem Hooft Foundation passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. De Willem Hooft Foundation neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Privacybeleid van derden

Op de website van de Willem Hooft Foundation kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. De Willem Hooft Foundation kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Hebt je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neemt je dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor mailen naar privacy@willemhooftfoundation.com, het contactformulier op de website gebruiken, of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

De Willem Hooft Foundation behoudt zicht het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen.

Deze verklaring is opgesteld op 14 mei 2020

Wheels to Waves: Wheelchair Kite Surfing

Doe mee aan ons fundraising evenement WHEELS TO WAVES DOWNWINDER / Wacht niet te lang, beperkte plekken beschikbaar. Bekijk de video hieronder en klik op de knop voor meer informatie of om te registreren. Bedankt voor je steun!